•  
   •  
    
   • Digitalni tahograf

    • VDO DTCO 1381 verzija 1.4

    Kategorija: Taho program

    Nakon početnih muka i strahova uvideli smo da je ipak puno lakše rukovati s digitalnim tahografom  nego s analognim tahografima i tahografskim listićima. Naravno ne treba tu ubrajati one koji zbog lakše manipulacije s analognim tahografima neće nikada to priznati.
     
    U Europskoj uniji digitalni tahograf se koristi više od 5 godina i stečeno je puno dobrih i loših iskustava. Na temelju toga, kako je i planirano nakon pet godina njegovog korištenja, proizašli su zahtevi za drugu generaciju digitalnih tahografa. Pokušavaju se ispraviti neke slabe strane koje su se u eksploataciji uočile. Posebno se to odnosi na manipulacije sa senzorima kretanja vozila gdje se želi onemogućiti  njegovo funkcioniranje kako bi vozač mogao upravljati vozilom, a da tahograf to ne registruje. Ima nekoliko načina kako se to postiže, a najjednostavniji i najpoznatiji  je postavljanjem magneta na senzor.

    Druga slabost digitalnog tahografa je relativno složen postupak naknadnog ručnog unosa aktivnosti vozača. Zbog toga su vozači izbegavali taj unos i time činili prekršaj zbog neevidentiranja  svih svojih aktivnosti, odnosno njihovog pogresnog evidentiranja.

    Uredbom EU 1266/2009 iz decembra  2009. su oblikovani zahtevi za novu generaciju digitalnih tahografa. Zbog različitog stepena kompleksnosti njihove implementacije , uredba će se primjenjivati u dva koraka. U prvom koraku, a datum primene je oktobar 2011., obuhvaćene su sledeće važnije izmene: otpornost senzora na uticaj magneta, jednostavniji naknadni unos  aktivnosti na karticu vozača, promena pravila jedne minute, podržavanje većeg broja evropskih  jezika.

    Pravilo jedne minute se odnosi na vreme od kada vozilo krene pa do trenutka kada digitalni tahograf automatski zabelezi promenu aktivnosti vozača u vožnji. Prva  generacija tahografa je nakon 5 sekundi od kada vozilo krene promenilo aktivnost vozača na vožnju. Pošto digitalni tahograf ima vremensku jedinicu za zapisivanje aktivnosti vozača jednu minutu, znači da za 5 sekundi kretanja vozila vozaču je zapisana  1 minuta vožnje. Novo pravilo jedne minute traži da tahograf zapiše  promjenu aktivnosti nakon što se vozilo kreće duže od 30 sekundi. Na taj način vozač dobija  dodatno vreme vožnje. Posebno će se to odraziti na kratkim pomeranjima vozila kao što je pokretanje vozila
    tokom čekanja u koloni.

    U drugom koraku, datum primene je oktobar  2012., digitalni tahografi će morati imati  dva izvora informacija o kretanju vozila. Uz dosadašnji senzor koristit će se neki drugi izvor, kao što je signal  okretanja tocka ABS uredjaja, GPS signal ili bilo koji drugi signal po izboru proizvođača tahografa.

    Koje sve promene donosi  prvi korak najbolje se može vidjeti iz značaja nove generacije VDO digitalbih tahografa. Uz implementiranu EU Uredbu neke od dodanih funkcija su :

    • 5 jezika, između ostalog i srpski jezik
    • Naknadni unos aktivnosti na karticu vozača zapisuje u lokalnom vremenu te ne treba više  preračunavati u   UTC vreme
    • Na ekranu je naznačena razlika između lokalnog i UTC vremena
    • Prenos podataka iz kartice vozača  je moguć bez  prisustva kartice prevoznika
    • Unos registarske oznake vozila je moguće uraditii nakon aktivacije digitalnog tahografa s umetnutom  karticom prevoznika

    Implementacija prvog koraka EU Uredbe se odnosi samo na tahografe koji se ugrađuju u nova vozila nakon oktobra 2011. Ukoliko se kod starih vozila digitalni tahograf pokvari i treba ga zameniti, onda se zamjenjuje s tahografom iste generacije. To znači da nije predviđena zamena prve  s drugom generacijom digitalnih tahografa. Jednako tako je predviđeno i nakon oktobra  2012., kada dođu tahografi s potpuno implementiranom EU Uredbom (drugi korak), da se u slučaju kvara pokvareni tahograf zamjenjuje s  ispravnim iste generacije. Dakle prednostii nove generacije  digitalnih tahografa će moći videti  samo korisnici koji kupe novo vozilo nakon oktobra 2011.
     

   •